BlogKariyer

Yerel Yönetimlere Sağlanan Hibe ve Destekler

Bu yazımızda belediyelere sağlanan ulusal ve uluslararası hibe, destek imkanlarını sizlerle paylaşacağız!

KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ:

 • İlgili bölgenin rekabetçilik düzeyini artıracak, bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak, bölge için önemli stratejik eylemlerin başlatılmasını ve gerçekleştirilmesini sağlayacak kritik öneme haiz araştırma, planlama, fizibilite ve benzeri diğer faaliyetlerin desteklenmesidir.
 • Asgari Tutar: 25.000 TL,
 • Azami Tutar: 100.000 TL,
 • Azami Proje Uygulama Süresi: 3 aydır.

Örnekler:

 • Afet Bilgi ve Eylem Sistemi Hazırlanması (ABES) Nazilli Belediye Başkanlığı Aydın
 • Kale Biberi Üretim ve Pazarlama Kanalları Mevcut Durum Analizi Kale Belediyesi Denizli
 • Muğla’nın Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı EUROVELO Potansiyeli Muğla Belediye Başkanlığı Muğla
 • Su Ayak İzi ve Temiz Su Eylem Planı Muğla Büyükşehir Belediyesi

TEKNİK DESTEK PROGRAMI

 • Programın Amacı Nedir?

Güney Ege Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

 • Sağlanacak Teknik Desteğin Maliyeti ve Azami Faaliyet Uygulama Süresi Nedir?

En fazla 15.000 TL ve 1 Ay

Örnekler;

 • Proje Döngü Yönetim Eğitimleri Denizli Belediyesi Denizli
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Serinhisar Belediyesi Denizli
 • Belediye Mevzuatı Hizmet İçi Eğitim Programı Nazilli Belediyesi Aydın

Proje Teklif Çağrısına Dayalı Mali Destek Programları:

 • Ajans tarafından yapılan analiz ve çalışmalar sonrasında geliştirilen destek programları kapsamında, belirli dönemlerde proje teklif çağrısı yöntemiyle proje karşılığı mali destek sağlanabilmektedir.

Örnekler;

 • Sonsuz Kaynağımız Güneş Muğla Belediyesi
 • Atık Su Arıtma Tesisi Altyapı Güçlendirme Projesi Denizli Belediyesi
 • Mermer Atığından Mermer Gibi Sağlam Yollar Projesi Nazilli Belediyesi
 • Dünya Mirası Laodikeia Uyanıyor Denizli Belediyesi
 • Alternatif Turizm Kaynaklarımızı Değerlendirelim Engelleri Aşalım Buharkent Belediyesi

 

KAMU KURUMLARI DESTEKLERİ

İLLER BANKASI

 • Su ve Kanalizasyon Programı (SUKAP)

Belediyelerin acil nitelikli olan ancak finansmanında zorluk yaşanan içme suyu ve kanalizasyon projelerine kaynak sağlanması amacıyla 10 Mayıs 2011 yılında Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile oluşturulmuş bir programdır.

Nüfusu 25.000’in altında olan Belediyeler için programa başvuru yapılabilmektedir. Destek oranları % 50 hibe ve % 50 İller Bankası kredisi şeklindedir.

Örnekler;

Tunceli Belediyesi “Gelecek Ellerimizde, Ellerimizle Gelecek” Projesi,

Pülümür Belediyesi Haydi Kadınlar Spora,

Akpazar Belediyesi Akpazar’da Spor Günleri Projesi.

 

 • Belediyelerin Altyapı Proje ve Yapım İşlerinde Kullandırılması Fonu

Nüfusu 200.000’in altında olan belediyelerin harita, imar planı, içmesuyu, atıksu, katı atık, kent bilgi sistemi ve benzeri kentsel altyapı projelerinin finansmanı ile nüfusu 25.000’in altında olan belediyelerin anılan projelerinin ayrıca yapımının finansmanında hibe olarak kullandırılmaktadır.

Belediyelere ait harita, imar planı, içme suyu, atık su, arıtma tesisi, deniz deşarjı, katı atık düzenli depolama, jeotermal enerji tesisi, kent bilgi sistemi, etüt ve proje işlerinin finansmanı %50 oranında Banka kârından ayrılan ödenekten hibe katkı sağlanarak, kalan %50’si ise İller Bankası’nca kredi açılmak sureti ile yapılmaktadır.

İller Bankasının Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Teknik ve Finansal Desteği

Güneş enerjisi (GES) ile elektrik üretimi,

Rüzgar enerjisi (RES) ile elektrik üretimi,

Hidroelektrik enerji (HES) ile elektrik üretimi,

Jeotermal enerji (sıcak su-buhar-gaz) temini ile entegre sistemlerSu ve yer kaynaklı ısı transferi,

Biyo kütleden elde edilen gaz (çöp gazı dahil) ile elektrik ve gaz üretimi,

Enerji verimliliği.

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Belediyelerin Kentsel Altyapı İhtiyaçlarına Yönelik Yardımlar

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, malî kaynağı yetersiz olan belediyelere İller Bankasınca hazırlanıp Kalkınma Bakanlığı tarafından yıllık yatırım programına alınan; harita, imar planı, içme suyu, atık su, katı atık ve benzeri kentsel altyapı ihtiyaçlarının finansmanına katkı sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlık bütçesine konulan ödenekten yardım yapılmaktadır.

Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir ?

Son nüfus sayımına göre nüfusu 100.000 ve altında olan belediyelerin projeleri değerlendirmeye alınmaktadır.

 • Belediyelerin harita, imar planı, içme suyu şebeke, içme suyu arıtma, atıksu şebeke, atıksu arıtma, deniz deşarjı ve katı atık bertarafı ve benzeri alt yapı tesislerinin etüt ve projelerinin hazırlanmasında; proje bedelinin %75’i oranında katkı sağlanmaktadır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI:

 • Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesinden “Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre kültür, sanat ve turizmi geliştirmek ve tanıtmak için hazırlanan projelerine destek sağlanmasıdır.
 • Kültür, sanat ve turizm değerlerini ve zenginliklerini yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı, yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinliklere ilişkin projelere yardımda bulunulabilmektedir.
 • Destek Oranı Nedir ?  Yüzde 95

 

 • Teknik Yardım Desteği
 • Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Mahalli İdareler’den (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırımı İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Mahalli İdare Birlikleri) doğrudan veya İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri kanalı ile gelen çevre düzenlemesi ve altyapı uygulamalarına ilişkin mali yardım taleplerine, Bakanlık bütçe imkanları çerçevesinde yardım yapılabilmesidir.

 

 • Mali Yardım yapılan konular nelerdir?
 • Atıksu arıtma tesisi
 • Kanalizasyon- kolektör hattı şebekesi
 • İçmesuyu hattı
 • Trafo ve aydınlatma sistemleri
 • Kış sporları mekanik tesisleri ve altyapı uygulamaları
 • WC ve fosseptik
 • Çevre, meydan, park ve yol düzenlemeleri gibi altyapı uygulamaları

İŞKUR:

 • Toplum Yararına Program (TYP)

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamaktır.

 • Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?

Program çerçevesinde belirlenmiş olan hizmet alınabilecek ya da işbirliği yapabilecek kurum ve kuruluşlar yani hizmet sağlayıcılar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları (STK), özel sektör işyerleridir.

 • Sağlanabilecek Hizmetler Nelerdir?

Çevre temizliği, Kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması, Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması, Ağaçlandırma, Park düzenlemeleri, Vadi ve dere ıslahı, Erozyon engelleme çalışmaları.

ULUSLARARASI KURUMLAR VE BÜYÜKELÇİLİKLER

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

UNDP’nin Türkiye öncelikleri 4 ana insani gelişim konusunda odaklanmaktadır: iyi yönetişim, yoksullukla mücadele, çevre ve cinsiyet.

Demokratik Yönetişim alanında Yerel Gündem 21 ve buna bağlı yürütülmekte olan Yalova e-yönetim pilot projesi,

Yoksulluk alanında GAP Bölgesinde Sosyo-Ekonomik Farklılıkların Azaltılması Projesi, Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi,

 

birlesmis-milletler-hibe

KÜRESEL ÇEVRE FONU (GEF)

 • Küresel Çevre Fonu (GEF), 3 uygulama merkezi (UNDP, UNEP ve Dünya Bankası) tarafından yürütülen global çevresel faydalar sağlama amacına yönelik olarak vakıf fonu şeklinde yapılandırılmış bir finansal mekanizmadır. UNDP-GEF, temel olarak çevresel alanlarda kalkınma projelerini finanse eder. Odaklandığı konular: biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği, kimyasallar, uluslararası sular, toprak bozulması, sürdürülebilir orman yönetimi, ozon tabakası incelmesi olarak sıralanabilir.

 

Küresel Miraslar Fonu (Global Heritage Fund-GHF)

 • Dünya üzerinde tehlike altında bulunan kültürel miraslara sahip çıkmak amacıyla kurulan GHF, bilimsel yaklaşımlarla gelişmekte olan ülkelere yardımcı olmaktadır. GHF projeleri zor ölçütlerden geçerek seçilirler. GHF kar amacı gütmeyen ve uluslararası düzeyde çalışan bir kuruluştur. Kuruluş özellikle kültürel ve tarihi mirasların korunmasına finansmanlar sağlamaktadır. 2002 yılında kurulan GHF bu güne kadar $20 milyon üzerinde yatırımda bulunmuştur.
 • Türkiye’den Örnek Projeler Nelerdir?

Kars Projesi(2007),

Çatalhöyük Projesi-Konya (2009),

Göbekli Tepe-Şanlıurfa (devam etmekte)

Şehirler Ortaklığı (Cities Alliance)- Catalytic Hibeleri (CATF)

Şehirler Ortaklığı, başarılı yaklaşımların oluşturulması ve yoksulluğun azalmasını amaçlayan şehirlerin küresel koalisyonudur.

 • Uygun Proje Konuları Nelerdir?

Şehir geliştirme stratejileri

Yoksul mahalleleri geliştirme projeleri

Sürdürülebilir gelir projeler

Proje Catalytic hibeleri amaçlarına uygun olmalıdır.

Hibe talepleri 50,000 –250,000 ABD doları arasında olmalıdır

En az bir Citites Alliance üyesi projeyi desteklemelidir.

 

Fransız Kalkınma Ajansı(AFD)

 • Fransız Kalkınma Ajansı tarafından verilen kredilerin amacı, yüksek çevresel etkili sektörler üzerine yapılacak belediye yatırımlarını desteklemektir. Türk Belediye yatırımlarını teşvik etmek önemli bir kalkınma konusu olarak görünmektedir.
 • Örnek Projeler Nelerdir?

AFD kredisiyle bugüne kadar, 15 Belediye (Eskişehir, İzmir, Manisa, Malatya, Antalya, Mersin, Kütahya, Bodrum dahil) ve 5 belediye şirketinin (Kentaş, Espaş, Burulas, Yepa ve ASAT) finansmanı sağlanmıştır.

 • Projelerden bazıları şunlardır:

Kentsel Deniz Taşımacılığının Geliştirilmesi / İzmir Belediyesi

Bölgesel İklim ve Enerji Planı / Gaziantep Belediyesi

Ben-u Sen Mahallesi’nin Kentsel Yenileme Projesi / Diyarbakır Belediyesi

Sürdürülebilir Ulaştırma Programı / İstanbul Belediyesi

Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı

 • Avustralya Büyükelçiliği’nin Doğrudan Yardım Programı (DAP), insani zorluklara uzun vadede ve sürdürülebilir bir biçimde yönelmeyi amaçlayan esnek ve küçük hibelerdir. DAP fonları katılımcı nitelikteki küçük-ölçekli kalkınma projelerini desteklemekte kullanılmaktadır ve yararlananların projelerin tanımlanması, tasarlanması ve yönetimine katılımını sağlamıştır. Kadınların, çocukların ve diğer dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına ve çevre ile ilgili fayda sağlayan projelere özel önem verilmektedir.
 • Fon miktarı minimum 3.000 Avustralya Doları – maksimum 10.000 Avustralya Doları’dır.

 

 • Örnek Proje Konuları

Sarıyer Belediyesi Kadın Girişimcileri Destekleme Atölyesi

Denizli Valiliği Projesi: Özgür Kılan Proje – Görsel Engelli Çocuklar

Trabzon Yaşam Kadın Merkezi

 

Hollanda Büyükelçiliği Matra Programı

 • Küçük Ölçekli Büyükelçilik Projeleri Programı’nın amacı açık, çoğulcu ve demokratik toplumun gelişmesidir. Program, sivil toplum yapısının güçlendirilmesini, özel kuruluşlar ve kamu kurumları arasındaki işbirliği ve etkileşimin öneminin vurgulanmasını istemektedir.

 

 • Program Öncelik Alanları Nelerdir?

Mevzuat ve kanunlar,  Kamu yönetimi, kamu düzeni ve polis, Bilgi ve medya, İnsan hakları ve azınlıklar, Çevre ve sivil toplum örgütleri, Çevre yetkilileri, İşgücü ve sosyal politika, Kültür, Refah, Sağlık, Konut, Eğitim.

 • Destek Miktarı Nedir?

Proje başına sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 15.000 €’dur.

 • Başvuru Dönemi

 Programa bir yıl içerisinde 3 kez başvuru yapılabilmektedir. Başvurular Şubat, Mayıs ve Ağustos aylarının bitiminden önce gönderilmelidir.

Japon Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı (GGP):

 • “Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır. Programın amacı; temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Program kapsamında 130’dan fazla ülkede yaklaşık 20.000 yerel proje gerçekleştirilmiştir. Programın Türkiye’de uygulanması ile ilgili anlaşma Japonya ve Türkiye Devletleri arasında 11 Eylül 2000 tarihinde imzalanmıştır. Program bu tarihten itibaren Türkiye’de uygulanmaktadır.
 • Proje başına sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 10 milyon Japon Yeni’dir. (10 milyon Japon Yeni yaklaşık olarak 100.000 USD’dir.)
 • Projeler toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda, temel insanî ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olmalıdır.

 

Gökhan Turgut Ünal

Proje Yönetimi Okulu Koordinatörü


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu