AB Proje Duyuruları

Sivil Toplum için Destek Vakfı Hibe Programı

sivil-toplum

PROJE PROGRAMI

I. Sivil Toplum için Destek Vakfı

(Proje Programı başvuru formu metnin sonundadır)

Türkiye çok hızlı bir değişim süreci yaşıyor. Sivil toplum, bu önemli değişimin lokomotiflerinden biri olmaya devam ediyor. Öyle ki, tarihsel olarak kendisine fırsat eşitliğini geliştirmek, katılımı artırmak, toplumsal adaleti derinleştirmek gibi konuları görev edinen sivil toplum, vatandaşların “daha iyi toplum” idealini hayata geçirmesi için araçları ve imkanları da sunan önemli bir mecra olmaya devam ediyor.

Bu süreçte, Türkiye’deki değişimin bir başka sonucu ve tetikleyicisi olan devlet de kendisini yeniden tanımlarken, toplumun ihtiyaçlarına yönelik imkanları seferber etmekte yetersiz kalabiliyor. Bu sadece Türkiye’nin kendine özgü şartlarından değil, küreselleşmenin de bir sonucu.

Burada sivil toplumun önemli bileşenlerinden biri olan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ön plana çıkıyor. Hem değişimin dışında ve çevresinde kalan dezavantajlı kesimlerin merkeze çekilmesine yönelik yaptıkları, hem de merkezin daha katılımcı ve çoğulcu olmasına yönelik çalışmaları bu değişimde önemli bir fonksiyona sahip olduklarının kanıtı. Böylece, STK’ların faaliyetlerini desteklemek, aslında Türkiye’de sivil toplumun gelişim ivmesini ve sonuçta “daha eşitlikçi toplum” idealini de sürdürmek açısından önemli.

Türkiye’de finansman arayışında olan  bir STK’nın yapmak istediklerini hayata geçirebilmesi için başvuru yapabileceği kuruluşlar sınırlı sayıda mevcut. Avrupa Birliği’nin proje bazlı hibeleri, uluslararası STK’ların fonları ve çeşitli Büyükelçiliklerin fonlarının önemli bir kısmı teknik açıdan – dil ve başvuru yazabilme yeterliliği ve kurumsal kapasite elverdiği ölçüde – yapabilirliği gelişkin kuruluşların başvurabileceği düzeyde olanaklar olmaya devam ediyor. Kamu kaynakları, sivil toplum ile devlet arasındaki tarihsel şüphe nedeniyle ve özellikle şeffaflıkla ilgili süreçlerin geliştirilmesi gerektiği için bazı STK’lar için kapalı. Böylece Türkiye’deki sivil toplumun temel dertlerinden biri finansman olmaya devam ediyor ki burada kısıtlı da olsa bu olanaklara ulaşabilen kuruluşlarla diğerleri arasındaki mesafe de dikkat çekici.

Ancak benzer biçimde bu olanaklara ulaşabilen kuruluşların da geliştirdikleri programların sürdürülebilirliğiyle ilgili bir problem mevcut. Ayrıca sosyal etkiyi geliştirmek ve etki çeperini yaygınlaştırmakla ilgili maddi destek bulmak, bu tür STK’lar için de sorun olmaya devam ediyor.

Öte yandan (potansiyel) bağışçılar sosyal etkisi yüksek, şeffaf ve hesap verebilir STK’lara ulaşmakta zorlanıyor. İş hayatının diliyle sivil toplumun dili arasındaki varoluşsal farklar da bu ilişkinin hem kurulmasını hem de kurulanların sürdürülebilir olmasını zorlaştırıyor. Ayrıca bağışçıların sağladıkları hibelerin harcanması sonucu oluşan beklentiyle kurumsal kapasitesi yeteri kadar gelişmemiş kuruluşların buna yönelik oluşturduğu çözümler de birbiriyle uyumlu değil.

Sivil Toplum için Destek Vakfı, işte böyle bir sorun analizinden yola çıkarak bağışçıların ve STK’ların ihtiyaçlarına, her iki kesimin de yararlanabileceği biçimde, çözümler üretmek için 2015’in başında faaliyetlerine başladı.

Vakfın ilk faaliyetlerinden biri, farklı STK’ların ihtiyaçlarına yönelik iki adet destek programı uygulamaya koymak oldu.

 1. Kurumsal Program, STK’ların kurumsal açıdan gelişimlerine yönelik mentorluk ve hibe olanaklarına olanak veriyor.
 2. Proje Programı, daha önce yürütülen bir projenin devam etmesine ya da yeni bir proje fikrine yönelik hibe ve imkanları hayata geçiriyor.

Bu rehber, Proje Programı için hazırlanmıştır.

II. Proje Programı Genel Başvuru Kuralları

Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar ve kooperatifler bu Programdan yararlanabilir. Ancak meslek ve yardım kuruluşlarıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları hibe programından yararlanamaz.

Tüzel kişiliği dernek, vakıf ve kooperatif olmayan sivil toplum, özel sektör ve/ya da kamu kuruluşlarının başvuran kuruluşlara ortak olmasında bir engel yoktur.

Burs ve tamirat türü çalışmalar programlardaki harcama kalemlerinden biri olarak bütçelenemez.

Proje Destek Programı’na başvuran STK’ların başvurudan en az 5 sene önce kurulmuş olması ve – eğer başvuru bir devam projesi içinse – destek istenen projenin en az 2 senedir sahada aktif olarak yürüyor olması gerekmektedir.

STK’nın geçen seneki gelirleri 300.000 TL’dan fazla olmalıdır.

İstenilen hibe kurumsal ihtiyaç çerçevesinde çeşitli ya da tek bir kalem için (maaş dahil) harcanabilir ancak 3. kişilere alt hibe olarak verilemez ya da devredilemez.

III. Hibe Tutarları ve Ödeme Takvimi

2016’da Kurumsal Program ve Proje Programı için toplam hibe miktarı 300.000 TL’dir.

Bir kurum en fazla 30.000 TL hibe talep edebilir.

Hibeler, ilki hibe sözleşmesinin imzalanmasını takip eden hafta olmak üzere, STK ile mutabık kalınan takvim çerçevesinde ödenir. Ödemeler en az 3 taksit kapsamında ve banka havalesiyle yapılır.

Toplam bütçenin yüzde 15’ine tekabül eden son taksit, kurumun imzalanan sözleşmedeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla final raporunun onaylanmasının ardından 1 ay içinde ödenmektedir.

Kuruluşların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların fatura karşılıklarının ilgili kuruluşta 3 sene saklanması gerekir. Sivil Toplum için Destek Vakfı gerekli gördüğü taktirde mali denetleme isteyebilir.

Sivil Toplum için Destek Vakfı değerlendirme sürecinde Bağımsız Uzmanlar, Danışma Kurulu, Vakıf üyeleri ve Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinin görüşleri doğrultusunda talep edilen bütçelerde değişiklik önerme hakkını saklı tutar.

Proje Programı başvuruları için ilk sene eş finansman şartı aranmaz. Eğer ilgili STK, Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın Proje Programı tarafından bir önceki sene desteklenmişse, ikinci sene talep edilen hibe miktarı kadar nakdi eş finansman beklentisi vardır.

IV. Mentorluk Desteği

Desteklenmeye hak kazanan STK’ların ihtiyaçlarıyla ilgili, uzmanlığı bulunan bir mentor – STK’nın onayı da alınarak – STK ile eşleştirilebilir.

Mentorlar gönüllülük temelinde ya da Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın hizmet alımı çerçevesinde görevlendirilir.

V. Uygulama yerleri ve süresi

Çalışmaların ana faaliyet alanı Türkiye olmalıdır, fakat başka bir ülkeyle işbirliği faaliyetleri de bütçe kalemi olarak belirtilebilir.

Desteklerin süresi en fazla 12 ay süren çalışmalar içindir. Bir STK bu Program kapsamında en fazla 2 sene için desteklenir. Ancak STK’nın her sene ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.

VI. Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın Proje Programı kapsamında belirlediği sorun alanı

Hibe desteği için başvuran STK’ların dezavantajlı kesimlerin toplumsal katılımını geliştiren ve/ya da sosyal refahını artıran alanlarda çalışıyor olması gerekmektedir.

VII. Değerlendirme Kriterleri

Hibe Programına başvuran STK’lar aşağıdaki kriterlere uygunlukları çerçevesinde değerlendirileceklerdir:

 1. Kurumsal kapasite: Kurumun üyeleri, bağlantıları, (varsa) çalışanları, gönüllüleri ve uzmanlığıya yapılan işe odaklanmak için yeterli yönetim becerisi ve hibeyle ilgili birinci derecede sorumluluk sahibi olan ekibin işin gerektirdiği bilgi, beceri, zaman ve tecrübeye sahip olması.
 2. Özgünlük: Fikrin, kuruluşun ve yaklaşımın özgünlüğü.
 3. Sosyal sorunla ilişkili kesimlerin (hedef kitlenin) STK’yla ilişkisi: Üzerinde çalışılan sosyal sorundan doğrudan etkilenenlerin başvuran kurumda, o sorunun çözümüyle ilgili planlamada ve uygulamada ne kadar yer aldığı.
 4. Nedenlere odaklanmak: Sosyal sorunları ortaya çıkaran nedenlerin ortadan kalkmasına odaklanarak kısıtlı kaynakla büyük sosyal etki yaratma potansiyeli.
 5. Ölçeklenebilir yaklaşım: Yeterli kaynaklar seferber edildiği ölçüde mevcut yaklaşımın çoğaltılabilir olma özelliği.
 6. Sosyal Etki: Yapılan işin/STK’nın sivil topluma ve sivil toplumda çalışılan alt alana yönelik ölçülebiir katkısı.

VIII. Değerlendirme Süreci

 1. Proje Destek Programı’yla ilgili başvuru şartları, öncelikler, değerlendirme süreçleri ve diğer ayrıntılar Vakfın internet sitesi ve sosyal medya, yazılı basın, vb. mecralarında ilan edilir.
 2. İlgilenen STK’lar başvuru formunu doldururlar.
 3. Başvurular öncelikle teknik açıdan uygunluklarına göre vakıf içinde değerlendirilir. Bu süreç içinde gerek görülürse başvuru sahipleriyle görüşmeler yapılabilir.
 4. İç değerlendirme sonucu Vakfın öncelikleriyle örtüşen, üzerinde daha ayrıntılı konuşulması ve uzmanların görüş bildirmesi istenilen başvurular Yönetim Kurulu üyeleri ve Danışma Kurulu’nun katılacağı bir toplantıda değerlendirilir.
 5. Liste, Vakıf üyeleri ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla son haline getirilir.
 6. Vakıf yönetimi tarafından gerekli görülürse toplantılara dış uzmanlar da davet edilebilir.
 7. Toplantılar Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarının sonunda yapılır. Mart, Haziran, Eylül ve Ekim aylarının ortasında çalışmalarına başlamak isteyen STK’ların Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarının başında başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir.
 8. Toplantı katılımcılarının ve başvuran STK’ların başvuru süreçlerine yönelik bütün işlemleri, bilgileri, görüşleri ve görüşmeleri gizlilik çerçevesinde ele alınır.
 9. Desteklenmeye hak kazanan kuruluşlarla hibe sözleşmesi imzalanır, mentorlarla eşleştirilir ve destek süreci başlar.

IX. Başvuru Formu

 1. STK’ların Proje Programı Başvuru Formu bağlantısındaki başvuru formunu eksiksiz doldurmaları beklenmektedir. Hazırlık için başvuru formunun *.pdf versiyonunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
 2. Başvuru formunu gönderdikten sonra ek olarak:
  1. Başvurunun kabul edilmesi durumunda başvuruyla ilgili birinci derece sorumlu olacak iki kişinin ayrıntılı öz geçmişi,
  2. Başvuruda belirttiğiniz kurumsal gelişimi gerçekleştirmek amacıyla bir senelik bütçe öngörünüz ve bunun içinde Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan talep edeceğiniz miktarı içeren bütçe,
  3. Ayrıntılı zaman planı
  4. (Dİlerseniz) Başvurunuzu güçlendireceğini düşündüğünüz bilgi, belge, yayın, haber, vb. bilgileri içeren bir e-postanın 2 iş günü içinde kurumsal@siviltoplumdestek.org adresine ulaşması gerekmektedir.

Ek dokümanlar Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ulaşmadan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

X. İzleme ve Değerlendirme Süreci

Program kapsamında desteklenmeye hak kazanan STK’lar, hibe döneminde Sivil Toplum için Destek Vakfı’na hibe taksitleriyle bağlantılı olarak 2 ara ve final raporlarını sunar. Buna ek, kurumların her ay düzenli olarak projenin durumuyla ilgili bilgilendirme yapması beklenmektedir. Gerekli görülürse Vakıf belli aralıklarla kurumlara ziyaretler gerçekleştirebilir.

Programla ilgili sorularınızın cevapları Sıkça Sorulan Sorular bölümünde de olabilir. Diğer sorularınız için kurumsal [at] siviltoplumdestek.org adresine e-posta ile sorularınızı sorabilirsiniz. Sivil Toplum için Destek Vakfı, başvuru kriterleriyle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

En Çok Okunanlar

Yukarı