Gençlik Projeleri

Mülteci Hakları Merkezi Yeni Dönem Gönüllülerini Arıyor

insan-haklari-merkezi-gonullu

Mülteci Hakları Merkezi Gönüllü Programı

Mülteci Hakları Merkezi, 1 Temmuz 2019 – 1 Ekim 2019 dönemi üç aylık Gönüllü Programı için 28 Haziran 2019 Cuma günü 18.00’e kadar başvuru kabul etmektedir. Erken başvurular teşvik edilmektedir.

‘Mülteci Hakları Merkezi’: Mülteci Hakları Merkezi, savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi; sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması; kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi; sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların izlenmesi, ve uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi için çalışan bir insan hakları kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.

 

Mülteci Hakları Merkezi, sığınmacılara ağırlıklı olarak aşağıdaki konularda destek vermektedir:

 • Suriye’den gelen sığınmacıların tabi olduğu “geçici koruma uygulaması” çerçevesindeki hak, yükümlülükler ve usullere dair sorular ve karşılaşılan sorunlar;
 • Irak, Afganistan, İran, Somali gibi diğer menşe ülkelerden gelen ve Türkiye’deki bireysel “uluslararası koruma prosedürü” çerçevesinde sığınma başvurusu yapan ya da yapmak isteyen kişilerin tabi olduğu hak ve yükümlükler, resmi başvuru ve değerlendirme prosedürlerine dair sorular ve karşılaşılan sorunlar;
 • Gerek “geçici koruma uygulamasına” gerekse “uluslararası koruma prosedürüne” tabi sığınmacılar bakımından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (GİGM) takip edilen ve karar verilen her türlü işlemlerle ilgili olarak olumsuz kararlar ve yasal itiraz yolları konusunda bilgilendirme ve yönlendirme;
 • Düzensiz durumdayken yakalanmalarına müteakip sınırdışı prosedüründe idari gözetim altında tutulmalarına karşın Türkiye’de “geçici koruma” veya “uluslararası korumadan” yararlanma talebi olan kişilere, tabi oldukarı usuller ve haklar ile, yasal başvuru yolları konusunda bilgilendirme ve yönlendirme;
 • Türkiye’de “geçici koruma” veya “uluslararası korumadan” yararlanma taleplerinin değerlendirilmesi sırasında ya da olumsuz sonuçlanmasına müteakip idari gözetim altında bulunan kişilere, tabi oldukları hak ve yükümlülükler ile başvurabilecekleri yasal itiraz yolları konusunda bilgilendirme ve yönlendirme;
 • Türkiye’de GİGM nezdinde gerek “uluslararası koruma prosedürü” gerekse “geçici koruma rejimi” çerçevesinde sığınma talebinde bulunan kişilerle ilgili olarak, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilciliği tarafından kendi yetki alanı kapsamında yürütülen “mülteci statüsü belirleme” prosedüründe karşılaşılan olumsuz kararlar ve itiraz yolları konusunda danışmanlık;
 • Gerek “geçici koruma uygulamasına” gerekse “uluslararası koruma prosedürüne” tabi kişilerin Türkiye’de karşılaştıkları güvenlik sorunlarıyla ilgili bilgilendirme ve yönlendirme;
 • Başta refakatsiz çocuklar ve cinsel ya da cinsiyet kimliği temelli şiddet mağduru veya riski altında bulunan kişiler olmak üzere özel hassasiyetleri ve kırılganlıkları bulunan sığınmacıların ilgili yasal koruma mekanizmalarına erişimi ve haklarında takip edilen işlemlerde özel durumlarının gözönünde bulundurulmasını temin etmeye yönelik destek ve yönlendirme faaliyetleri.

 

 

Mülteci Hakları Merkezi Gönüllü Programı:

Mülteci Hakları Merkezi’nin mülteci ve sığınmacılara yönelik faaliyetleri içinde gönüllülerin yaptığı katkılar önemli bir yer tutmaktadır. Merkezimiz gönüllülere hem sığınma alanında bilgi ve deneyim kazanma, hem de yüksek tempolu ve çok kültürlü bir ortamda çalışma deneyimi sunmaktadır. Gönüllüler İstanbul Merkez çalışmalarına 3 aylık gönüllülük dönemleri çerçevesinde dahil edilmektedir. Gönüllülerin programa dahil edildikleri 3 aylık dönem boyunca, hafta içi 2’şer gün 10:00-‐17:00 saatleri arasında ofisimizde bulunabilecek durumda olmaları beklenmektedir.

Programa kabul edilen yeni gönüllüler, kapsamlı bir başlangıç eğitiminin ardından, 3 aylık gönüllülük dönemi boyunca Merkezimiz’in sığınmacılara yönelik yürüttüğü bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetleri içinde çeşitli görevler ve sorumluklar üstlenir; deneyimli ve uzman çalışma arkadaşlarımızın koordinasyonu altında çalışırlar. Merkezimiz’in çalışma dilleri İngilizce ve Türkçedir; bununla birlikte ofisimizde sıkça konuşulan diğer diller arasında Arapça, Farsça, Fransızca, Somalice, Amharik, Tigrinya gibi çeşitli Afrika dilleri sayılabilir.

Gönüllü stajyerlerin, gerek öğrenme ve katkı yapma süreçleri bakımından, gerekse tercüman arkadaşlarımızla beraber çalışabilmeleri bakımından ileri düzeyde İngilizce yeterliklerinin olması gerekmektedir. Gönüllüler, Merkez faaliyetlerine sene içinde devam eden 4 gönüllülük döneminden biri için dahil edilirler. Ancak talep ve ihtiyaç durumunda, gönüllü arkadaşlarımızın stajlarına 3 aylık bir dönem daha devam etmeleri mümkün olabilir

 

 

 

Başvuru ve Değerlendirme Süreci:

1 Temmuz 2019 – 1 Ekim 2019 gönüllülük dönemi için başvuruların en geç 28 Haziran 2019 Cuma gününe kadar aşağıda bahsi geçen email adresine ulaştırılması gerekmektedir. Erken başvurular teşvik edilmekte ve öncelik sebebidir.

Ancak istisnai durumlarda son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular da değerlendirilebilmektedir.

Adayların özgeçmişlerini ve Merkezimiz’de niçin gönüllü staj yapmak istediklerini anlatan bir ön yazıyı, İngilizce olarak, info@mhd.org.tr adresine e-‐postayla iletmeleri gerekmektedir.

Adayların hem başvuru e-postalarının konu satırında, hem de ön yazılarında hangi staj dönemi için başvurduklarını (örneğin: Gönüllü Başvurusu – Temmuz 2019 Dönemi) ve (eğer şimdiden belirtebiliyorlarsa) başvurdukları gönüllülük dönemi boyunca hafta içi hangi günler zaman ayırabileceklerini açıkça belirtmeleri rica olunur.

E-posta ile başvurusu tarafımıza ulaşan adaylara öncelikle bir teyit mesajı gönderilir. Başvuru döneminin kapanmasının ardından başvurularla ilgili yapılan ilk değerlendirmeye müteakip, gerek görülen durumlarda adaylar mülakata çağrılabilir. Her gönüllülük dönemi için ekibe katılacak yeni gönüllü sayısı, Merkez’in iş yükü ve gönüllü katkı ihtiyaçları ile önceki dönemden devam edecek gönüllülerin sayısına göre belirlenmektedir. Bu sebeple başvuru yapan değerli adaylardan ancak bir kısmını Merkez çalışmalarına dahil etmek mümkün olabilmektedir. Değerlendirme süreci sonunda tüm başvuruculara geri dönüş yapılır.

Gönüllülerin ilan edilen staj dönemleri dışında çalışmalarımıza dahil edilebilmeleri malesef mümkün olamamaktadır. Zorunlu başlangıç eğitimine katılamayacak ve/veya başvurdukları 3 aylık gönüllülük döneminin tamamına devam edemeyecek durumda olan adayların başvuruları maalesef değerlendirilememektedir.

Gönüllülerin Üstlendiği Temel Sorumluluklar:

 • Merkez’in hizmetlerinden yararlanan sığınmacı danışanları karşılamak, yeni başvuranlarla ilk kayıt görüşmelerini yapmak;
 • Danışanlardan gelen telefonları yanıtlamak;
 • Merkez tarafından sağlanan destek hizmetleri, Türkiye’deki sığınma sistemi ve prosedürler hakkında ön bilgi ve danışmanlık vermek;
 • Danışanları ihtiyaçlarına göre ilgili devlet kurumları, BMMYK ve diğer STK’lara yönlendirmek;
 • Danışanlarla dernek içindeki dosyalarını takip eden uzman danışmanlarımız arasındaki iletişim ve bilgi akışına destek vermek;
 • Danışan dosyaları ve elektronik veritabanına bilgi ve belge girişleriyle ilgili görevler üstlenmek;
 • Vakalar özelinde yürütülen destek çalışmaları çerçevesinde yapılan “kaynak ülke bilgisi” araştırmalarına destek vemek;
 • Çeşitli belgelerin yazılı tercümelerinin yapılması konusunda destek vermek;
 • Gereken durumlarda danışanlar ve ekip üyelerine sözlü tercüme desteği sağlamak;
 • Gereken durumlarda danışanlara Istanbul’daki resmi kurumlar ve diğer sivil kuruluşlara giderken eşlik etmek;
 • Faks gönderimi, danışanlar ve çalışanlar için çeşitli belgelerin hazırlanması gibi ofis işleyişiyle ilgili idari işlerde destek sağlamak;
 • Ofisin fiziksel düzeniyle ilgili genel sorumluluklara katılmak.

Gönüllülerde Bulunması Zorunlu Nitelikler:

 • Etnik köken, ten rengi, dini inanış, cinsiyet ve cinsel yönelim gibi temel kimlik unsurları temelinde varolan çeşitli bireysel farklılıklara saygı göstermek;
 • Danışanlar tarafından Merkezimiz’le paylaşılan her türlü bilgi ve belgenin gizliliği esasına sıkı sıkıya saygı göstermek;
 • Akıcı düzeyde İngilizce konuşma ve yazma becerisi;
 • Temel bilgisayar becerileri (Microsoft Office)

Gönüllülerin Seçiminde Öncelik Sebebi Olabilecek Nitelikler:

 • İnsan hakları, hukuk, uluslararası ilişkiler ve/veya göç gibi alanlarda temel formasyon sahibi olmak;
 • Arapça, Farsça, Fransızca veya Rusça dillerin bir ya da birkaçında konuşma ve yazma becerileri;
 • Hassas durumda bulunan bireylerle çalışma deneyimi;
 • Sivil örgütlerde ve girişimlerde çalışma deneyimi;
 • Türkiye’de sığınma ve düzensiz göç konularıyla ilgili genel durum, sorun ve ihtiyaçlara dair bilgi sahibi olmak;
 • Mültecilerin korunmasıyla ilgili temel hukuki kavramlar ve araçlar hakkında bilgi sahibi olmak

MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ / REFUGEE RIGHTS TURKEY

Refik Saydam Cad. No:39 Dilber Apt. K:4 D:11

Sishane, Beyoglu, Istanbul

Tel: +90 212 292 48 30

Fax: +90 212 292 48 33

Web: www.mhd.org.tr

E-mail: info@mhd.org.tr

FB Eng

FB Tur


Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

En Çok Okunanlar

Yukarı